Salaris-administratie

Lees meer

Personeels administratie

Lees meer

Advies en beleid

Lees meer

Interim management

Lees meer

Wet Arbeid in Balans - Awf premie

Van 67 sectoren met eigen sectorpremie(s) naar twee WW-premies, hoog en laag.

 

Met ingang van 1 januari 2020 is de premie voor de Werkloosheidswet niet meer afhankelijk van de sectorindeling, maar wordt deze berekend op basis van de individuele arbeidsovereenkomst en de verloonde uren in een loontijdvak (4-weken of maand).

De verwachting is dat het verschil tussen de hoge en lage WW-premis circa 5% bedraagt.

Wanneer toepassing lage percentage?

In de volgende situaties is de lage premie van toepassing:

  • Er is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen
  • Er is geen sprake van een oproepovereenkomst
  • Er is een Leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
  • Werknemers de jonger zijn dan 21 jaar en die maximaal 48 uur in een loontijdvak van 4-weken of 52 uur in een loontijdvak van één maand werken. Deze urennorm geldt per loontijdvak.

Wanneer toepassing hoge percentage?

In alle andere gevallen

Corrigeren (herziening) van lage premie naar hoge WW-premie.

Er zijn vier situaties waarin er met terugwerkende kracht herziening van de WW-premie plaats vindt. Situatie 3 en 4 is vooralsnog niet van toepassing, In 2021 zal worden onderzocht of, en zo ja wanneer, de herzieningssituaties 3 en 4 alsnog in werking treden.

  1. De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na aanvang.
  2. De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen.

In de praktijk dient herziening plaats te vinden door middel van het indienen van een correctiebericht over verstreken aangifteperiodes bij de Belastingdienst.

De 30% herzieningssituatie geldt niet indien de overeengekomen arbeidsomvang van de vaste arbeidsovereenkomst gemiddeld 35 uur per week of meer bedraagt in een kalenderjaar.

Vragen? Neem contact met ons op via de >contactpagina of stuur een bericht naar michel@loonkwadraat.nl