Salaris-administratie

Lees meer

Personeels administratie

Lees meer

Advies en beleid

Lees meer

Interim management

Lees meer

CAO Bouw en Infra

Aandachtspunten cao Bouw & Infra

Speciaal voor onze klanten in de bouw & infra geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen uit de cao die van invloed zijn op de verwerking van de salarisadministratie.

Loonsverhogingen

Percentage Maandverwerking Vier wekenverwerking
1,50% Januari 2016 Periode 01-2016 (4 januari 2016)
1,25% Juli 2016 Periode 08-2016 (18 juli 2016)
0,25% Januari 2017 Periode 01-2016 (2 januari 2017)

 

Vakbondscontributie

Op verzoek van de werknemer verstrekt u eenmaal per jaar een vergoeding van € 50,- netto in de kosten van de vakbondscontributie die de werknemer heeft betaald. De werknemer overlegt een bewijs van betaling van een werknemersorganisatie partij bij deze cao. De uitbetaalde vergoeding valt ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Seniorendagen

De regeling seniorendagen wordt beëindigd en gaat over in “extra roostervrije dagen voor oudere werknemers”. Er geldt overgangsrecht voor werknemers die op 1 januari 2016 50 t/m 54 jaar zijn.

Door deze extra dagen aan te merken als “roostervrije dagen” dienen deze te worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Niet opgenomen roostervrije dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar.

Let u er ook op dat u deze dagen tijdig claimt bij het aanvullingsfonds en niet automatisch kiest voor het opnemen/declareren van de oudste rechten. Voor de “oude” seniorendagen, opgebouwd tot en met het jaar 2015, blijft een verjaringstermijn gelden van vijf jaar.

Individueel Budget

Per 1 januari 2016 krijgt elke werknemer de beschikking over een individueel budget. Dit individueel budget bestaat uit een bijdrage van de werkgever en wordt periodiek per loonbetalingsperiode (maand of vier weken) uitbetaald. Het individueel budget is als volgt samengesteld:

Individueel Budget

Bouw UTA
Bovenwettelijke vakantiedagen 5 5
Roostervrije dagen 10 5
Kort verzuimdagen 3 3
Totaal Dagen 18 13
     
Vakantietoeslag 8% 8%
     
Compensatie scholingsdagen 0,86% -
Bijdrage levensloop 1,50% 1,50%
Comp.afbouw seniorendagen en cao-fondsen 0,85% 0,06%
Totaal Duurzame Inzetbaarheid 3,21% 1,56%

Voor deelnemers die doorsparen in de levensloopregeling wordt de werkgeversbijdrage op de levenslooprekening gestort en in mindering gebracht op het percentage Duurzame Inzetbaarheid.

Op de salarisspecificatie wordt de uitbetaling onderverdeeld in drie afdrachten:

  • Dagen,
  • Vakantietoeslag en
  • Duurzame Inzetbaarheid.

 

Voor de deelnemers aan het Tijdspaarfonds (Bouw verplicht, UTA vrijwillig) worden deze afdrachten gestort in het Tijdspaarfonds. Van de drie afdrachten wordt alleen de vakantietoeslag jaarlijks, automatisch, uitbetaald.

De UTA medewerker die niet deelneemt aan het Tijdspaarfonds heeft direct de beschikking over het individueel budget. Zie “Vakantietoeslag UTA” voor een nadere toelichting op het deel vakantietoeslag. 

Vakantietoeslag UTA

Voor het vakantiejaar 2015-2016 zal de uitbetaling van de vakantietoeslag uiterlijk plaatsvinden in de maand juni 2016. Uiterlijk vanaf 1 juli 2016 wordt de vakantietoeslag direct uitbetaald per loonbetalingsperiode van vier weken of maand en wordt er niet meer gereserveerd. Is de uitbetaling van de vakantietoeslag bij uw organisatie afwijkend van hetgeen hiervoor is genoemd, dan wordt vanaf de eerstvolgende periode of maand na de uitbetaling gestart met de periodieke uitbetaling.

Let op, met ingang van 1 januari 2016 worden er 13 dagen (op jaarbasis) gestort in het individueel budget. Deze storting van dagen is een grondslag voor de vakantietoeslag, e.e.a. vergelijkbaar met de vakantietoeslag van de bouwplaatsmedewerkers. Vanaf 1 januari 2016 nemen wij deze berekening van de vakantietoeslag, over de dagen in het individueel budget, mee in de periodieke uitbetaling.

Met ingang van 1 juli 2016 of de eerstvolgende loonbetalingsperiode, na uitbetaling van de vakantietoeslag 2015-2016, verhogen wij deze vakantietoeslag met 8% over het uitbetaalde salaris.

Arbeidstijden, overwerk en toeslag

De huidige regeling is vervangen door een basisregeling en een kaderregeling. In beide regelingen wordt het recht op een vergoeding voor overwerk geregeld op basis van het overeengekomen rooster. Dit kan een dag- of een weekrooster zijn of de uren die boven een gemiddelde van 40 uur per 13 weken uitkomen.

Is het voor u mogelijk om het rooster 28 dagen voor aanvang vast te stellen, dan kunt u een besparing realiseren op het overwerk. Bij werken in verschoven uren wordt deze termijn voor de Infra verkort naar 14 dagen.

Als u de bouwplaatsmedewerker laat werken op een doordeweekse dag buiten het dagvenster (07.00 – 19.00 uur), op zaterdag of op zondag dan heeft de werknemer recht op een toeslag over zijn vast overeengekomen uurloon volgens de onderstaande tabel “Toeslag bijzondere uren”:

Tijd: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag     Zaterdag Zondag
00.00-07.00 100% 30% 30% 30% 30% 50% 75%
07.00-19.00           20%of 35% 100%
19.00-24.00 30% 30% 30% 30% 50% 75% 100%

* Per kalenderjaar mag de werkgever maximaal 5 zaterdagen als werkdag aanwijzen. Ook in dat geval omvat de werkweek 5 werkdagen. Op deze zaterdagen krijgt de werknemer een toeslag op grond van artikel 30a. Voor de zaterdagen die de werkgever als werkdag aanwijst op grond van artikel 23 lid 5a, geldt een toeslag van 20%.